Üyelik Sözleşmesi

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ
1. TARAFLAR

İşbu Üyelik Sözleşmesi (bundan sonra “Sözleşme” olarak anılacaktır.) www.csnturkiye.com, (bundan sonra “CSNTÜRKİYE” olarak anılacaktır) ile CSNTÜRKİYE adresinden ve/veya mobil cihaz ve benzeri cihazlar üzerinde yer alan CSNTÜRKİYE uygulamalarından CSNTÜRKİYE’nin sunduğu ücretli ve/veya ücretsiz içerik hizmetlerinden (bundan sonra “Dijital İçerik” olarak anılacaktır) faydalanmak için işbu Sözleşmeyi onaylamak isteyen tüketici (bundan sonra “ÜYE” olarak anılacaktır) arasında ÜYE’nin elektronik ortamda bulunan “Üyelik Sözleşmesini Kabul Ediyorum” butonunu tıklaması ve kabul beyanının CSNTÜRKİYE kayıtlarına geçtiği an kurulmuş ve yürürlüğe girmiştir.

2. ÖN BİLGİLENDİRME TEYİDİ
ÜYE, 29188 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne uygun olarak satışa konu dijital içerik hizmetlerin temel nitelikleri, satış bedeli, ödeme şekli ve diğer tüm hususlarda bilgi sahibi olduğunu ve kendisine ön bilgilendirmenin yapılmış olduğunu ve işbu Sözleşme’nin bağlayıcı olduğunu kabul ve beyan eder.

3. SÖZLEŞME KONUSU HİZMETLER VE ÖZELLİKLERİ
ÜYE, işbu Sözleşme ve işbu Sözleşme’nin ayrılmaz parçası sayılan Ön Bilgilendirme Formu ve Mesafeli Satış Sözleşmesi’nde özellikleri belirtilen Dijital İçerik Hizmetleri’ni kullanmayı kabul etmiştir. Kullanılacak Dijital İçerik Hizmetleri’nin özellikleri ve kullanım koşulları www.csnturkiye.com adlı web sitesinde ve Ön Bilgilendirme Formu’nda belirtildiği gibidir.

İşbu Sözleşme ile CSNTÜRKİYE, www.csnturkiye.com adresinde ve/veya mobil cihaz ve benzeri cihazlar üzerinde yer alan CSNTÜRKİYE uygulamalarından CSNTÜRKİYE’nin sunduğu ve CSNTÜRKİYE’nin tek taraflı takdir hakkına bağlı olarak belirlenecek Dijital İçerik Hizmetlerini, seçilen hizmet kategorisine ilişkin lisans sınırlamaları dahilinde, önceden belirtilen fiyat ve koşullarda ÜYE’ye sunmayı; ÜYE de CSNTÜRKİYE kullanım şartlarını kabul ederek varsa hizmet bedelini zamanında CSNTÜRKİYE’ye ödemeyi taahhüt eder.

ÜYE, işbu Sözleşme ve Sözleşme’nin ayrılmaz parçası sayılan Ön Bilgilendirme Formu’nda özellikleri belirtilen Dijital İçerik Hizmetleri’nin fiziksel bir teslimatının olmadığını, gayri maddi nitelikte olan Dijital İçerik Hizmetleri’nin elektronik ortamda sunulacağını ve teslim edileceğini kabul eder.

4. SÖZLEŞME TARİHİ
İşbu Sözleşme, ÜYE tarafından Ön Bilgilendirme Formu ve Sözleşme’nin okunduğunun ve kabul edildiğinin beyan edilmesiyle akdedilmiş olup ve bu andan itibaren hüküm ve sonuç doğuracaktır.

5. ÜYELİK İŞLEMLERİ
a. ÜYE, kayıt sırasında vermiş olduğu elektronik posta adresi ile bir üyelik oluşturma imkanına sahiptir. Aynı elektronik posta adresi ile birden fazla üyelik oluşturulamaz. ÜYE, kayıt sırasında vermiş olduğu elektronik posta adresini kullanıcı adı olarak kullanacak ve kendi belirleyeceği parolaya sahip olacaktır. ÜYE, parolasını dilediği zaman değiştirebilir. Parola seçimi, değişimi ve korunmasına dair sorumluluk tamamen ÜYE’ye aittir.

b. ÜYE, kullanıcı oluşturulması ve hizmetlerin kullanılması sırasında, CSNTÜRKİYE’ye bildirdiği tüm bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu durumlarda hatalı veya noksan olmasından kaynaklanabilecek sorunlardan CSNTÜRKİYE’nin bir sorumluluğu bulunmadığını kabul ve taahhüt eder. ÜYE’nin bilgilerinde değişiklik olması halinde söz konusu bilgilerin güncellenmesi ÜYE’nin sorumluluğundadır.

c. ÜYE, Sözleşme konusu Dijital İçerik Hizmetleri’ni belirlediği kullanıcı adı ve parolanın girilmesi suretiyle kullanabileceğini, kullanıcı adı ve/veya parolanın hatalı girilmesi nedeniyle hizmetlerin kullanılamamasından CSNTÜRKİYE’nin sorumlu bulunmadığını kabul ve taahhüt eder.

d. ÜYE, parola ve kullanıcı adının gizli kalması için gerekli dikkat ve özeni göstereceğini, parolayı ve kullanıcı adını herhangi bir üçüncü şahsa açıklamayacağını, kullandırmayacağını, parolanın yetkisiz üçüncü şahıslar tarafından ele geçirildiğini öğrenmesi veya bundan şüphelenmesi halinde derhal CSNTÜRKİYE’ye haber vereceğini, parola ve kullanıcı adının üçüncü şahıslar tarafından kullanılması sebebiyle doğacak zararlardan CSNTÜRKİYE’nin sorumlu olmayacağını kabul ve taahhüt eder.

6. TARAFLARIN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ
a. ÜYE, işbu Sözleşme’nin yürürlüğe girmesiyle birlikte, Sözleşme konusu Dijital İçerik Hizmetleri’ni kullanarak/satın alarak Ön Bilgilendirme Formunda, www.csnturkiye.com ve CSNTÜRKİYE uygulamalarında belirtilen kullanım şartları ve sınırlandırmalar kapsamında hizmet alma hakkını elde etmiştir.

b. CSNTÜRKİYE, teknik sorun ve/veya geliştirmelerden kaynaklanan nedenlerle herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını ve hizmetlerin verilmesini geçici olarak askıya alabilecek veya tamamen durdurabilecektir. ÜYE, bu nedenle hizmetlerin geçici bir süre için askıya alınmasından dolayı CSNTÜRKİYE’den herhangi bir nam altında tazminat ve benzeri hak ve bedel talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

c. CSNTÜRKİYE’nın sunduğu Dijital İçerik Hizmetleri, sektörel standartlar paralelinde, mümkün olduğunca kesintisiz, sürekli, güvenli ve kaliteli olacaktır. ÜYE, internette yaşanan kesintiler, hız düşmesi ve benzeri sebeplerle hizmette yaşanacak kesinti, ve güvenlik problemlerinden ve/veya ülkede genel bir karışıklığın ortaya çıkması savaş, terör, grev, genel elektrik kesintisi, deprem, su baskını, olağanüstü hal, siber saldırı, cihazlara virüs bulaşmış olması veya benzeri bir mücbir sebeple hizmetin verilmesine ilişkin yaşanacak sorunlardan CSNTÜRKİYE’nin sorumlu olmayacağını kabul ve taahhüt eder.

d. CSNTÜRKİYE, Dijital İçerik Hizmetlerini sunduğu internet sitesine ait alan adını ve internet sitesi ve/veya aplikasyonların görünümünü, içeriğini ve dijital içerikleri her zaman için değiştirme hakkını saklı tutar.

e. ÜYE, CSNTÜRKİYE’nin teknik zorunluluklar veya mevzuatta meydana gelecek değişiklikler ve benzeri zorlayıcı sebeplerle, işbu Sözleşme hükümlerini tek taraflı olarak değiştirebileceğini, yeni maddeler ekleyebileceğini veya maddeleri çıkarabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Sözleşme’de yapılacak değişikliklerin ÜYE tarafından kabul edilmemesi halinde ÜYE, işbu Sözleşme’yi derhal feshetmek hakkına sahip olacaktır. CSNTÜRKİYE, Sözleşme’de meydana gelecek değişikliklerin ÜYE tarafından kabul edilmemesi halinde, Dijital İçerik Hizmetlerini sunmama, askıya alma veya sözleşmeyi feshetme hakkına sahip olacaktır.

f. ÜYE, işbu Sözleşme ile faydalanmak istediği ücretli/ücretsiz hizmetlerden faydalanabilmek için bilgisayarının yahut ürün ve/veya hizmeti kullanacağı diğer elektronik cihazlar ile teknik donanımının hizmetlere uygun gerekli asgari kriterleri karşıladığını, bu kriterlere uygun olmayan bilgisayar ve/veya teknik donanım sebebiyle hizmetlerden faydalanamama durumunda, CSNTÜRKİYE’nin herhangi bir sorumluluğunun olmadığını, herhangi bir nam altında CSNTÜRKİYE’den herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

7. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
a. CSNTÜRKİYE, ÜYE’ye daha iyi hizmet verebilmek ve ürün sunabilmek adına ve ÜYE’nin beklentilerine daha uygun içerikler sağlamak amacıyla, www.csnturkiye.com internet adresi, CSNTÜRKİYE uygulamaları veya çağrı merkezi üzerinden adı, soyadı, adresi, telefon numarası, elektronik posta adresi gibi özel nitelikli olmayan kişisel verileri kaydetmektedir.

b. CSNTÜRKİYE, kişisel veri sahibi olan ÜYE’yi aydınlatmakla yükümlü olup, bu kapsamda ÜYE, Ön Bilgilendirme Formu’nu, işbu sözleşmeyi, CSNTÜRKİYE’nin internet sayfasında yer alan Gizlilik Politikası, Kişisel Verilerin Korunması ve Çerez Politikası okuduğunu ve CSNTÜRKİYE’nin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan sonra“KVKK” olarak anılacaktır.)’ndan doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirdiğini kabul ve beyan eder. ÜYE, Ön Bilgilendirme formunu ve işbu sözleşmeyi kabul etmesiyle beraber kişisel verilerinin işlenmesine, aktarılmasına ve saklanmasına icazet etmiş sayılır.

c. ÜYE, üyelik süresince kendisi tarafından aktarılan kişisel verilerinin doğru ve gerektiğinde güncel olmasını sağlama yükümlülüğünü kabul ve taahhüt eder.

d. CSNTÜRKİYE; ÜYE’nin aktardığı kişisel verilerini, işbu Sözleşme kapsamı ve amacı ile sınırlı olarak işleyeceğini, aktaracağını ve saklayacağını kabul ve taahhüt eder. CSNTÜRKİYE, işbu Sözleşme kapsamında kendisine aktarılan kişisel verileri ürün ve hizmetlerin doğru bir şekilde sunulması amacı ile ve tüketici sorularına yanıt vermek üzere, elektronik posta, posta veya telefon yoluyla kullanabilir. CSNTÜRKİYE, ÜYE’nin kendisine aktardığı kişisel verileri pazarlama faaliyetleri ve benzeri amaçlarla yasal sınırlamalar dahilinde haberleşme amacı ile, e-posta, posta veya telefon yoluyla kullanabilir. İşbu Sözleşmenin alt kısmında promosyon ve tanıtımlara ilişkin özel rıza alınmaktadır. CSNTÜRKİYE, hizmet sunmak amacıyla sınırlı olacak şekilde kişisel verileri profillemede kullanma hakkını saklı tutar.

e. CSNTÜRKİYE, ÜYE bilgilerini 3. kişilere aktarabilir. ÜYE verilerinin aktarımı hususunda CSNTÜRKİYE Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda yer alan usul ve esaslar uygulanır. 3. kişiler ile paylaşılan kişisel veriler ürün ve hizmetlerin sunumu ve hizmet kalitesinin artırılması amacına yöneliktir. ÜYE’nin kişisel verileri işbu Sözleşme’nin amacı dışında işlenemez. CSNTÜRKİYE, ÜYE’nin kişisel verilerini işbu sözleşmede mezkur amaçlar dışında kullanmalarına olanak verecek şekilde satmayacak ve açıklamayacaktır. KVKK’da öngörülen istisnai haklar saklıdır.

f. CSNTÜRKİYE, KVKK’nun öngördüğü iç ve dış denetimleri yaptıracağını taahhüt eder.

g. ÜYE’nin, bir ücrete tabi olmadan kişisel verilerine erişim hakkı bulunmaktadır. ÜYE, CSNTÜRKİYE ile www.csnturkiye.com adresinden irtibata geçerek; KVKK’undan doğan haklarını talep edebilir. CSNTÜRKİYE, ÜYE’ye makul süre içerisinde cevap verecektir.
h. ÜYE’nin çerez uygulamalarını kabul etmesi halinde çerezler, www.csnturkiye.com internet adresinde yer alan Çerez Politikası’na uygun şekilde ÜYE’nin cihazına yerleştirilir.

i. CSNTÜRKİYE, ÜYE tarafından yapılan kişisel verilerinin işlenmesi, aktarılması ve / veya muhafaza edilmesi ile ilgili talepleri niteliğine göre en kısa sürede ve her halükarda en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Bu sürenin başlayabilmesi için ÜYE talebini yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle CSNTÜRKİYE’ye göndermelidir. Talebin CSNTÜRKİYE tarafından reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde cevap verilmemesi hallerinde; ÜYE cevabı öğrendiği tarihten itibaren 30 (otuz) gün ve her halükarda başvuru tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikayette bulunabilir.

8. HİZMET BEDELİ
ÜYE, ön bilgilendirme formunda belirtilen ve www.csnturkiye.com web sitesinde CSNTÜRKİYE tarafından açıklanan, ücretli içerik hizmetlerine ilişkin hizmet bedellerini, bildirilen şekillerde ödemeyi, bu ödemeyi yapmadıkça CSNTÜRKİYE’nin sunmuş olduğu hizmetlerden yararlanamayacağını kabul ve taahhüt eder.

CSNTÜRKİYE her zaman ürün ve/veya hizmet bedellerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir. ÜYE, hizmet bedellerinde meydana gelebilecek bu değişiklikleri kabul etmediği takdirde işbu Sözleşme’yi, güncel bedelin ÜYE’den tahsil edileceği tarihe kadar feshetmek hakkını haizdir. Bu süre içerisinde işbu Sözleşme’yi feshetmeyen ÜYE, yeni döneme uygulanacak hizmet bedeline ilişkin değişikliği kabul etmiş kabul edilecektir.

9. SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ VE FESİH
CSNTÜRKİYE, tamamen ve tek taraflı kararı ile işbu Sözleşme konusu ürün ve/veya hizmeti üyelerine sunmaktan vazgeçebilir ve hizmet sunumunu sona erdirebilir. Bu durumda ÜYE hiçbir nam altında CSNTÜRKİYE’den herhangi bir hak veya bedel talep etmeyecektir.

CSNTÜRKİYE tarafından yetkisiz bir kullanımın tespiti veya bu tür kullanımdan şüphe edilmesi halinde işbu Sözleşme kapsamında sunulan hizmetler derhal durdurulabilir ve işbu Sözleşme hiçbir ihtara gerek kalmaksızın tek taraflı olarak feshedilebilir. Bu durumda CSNTÜRKİYE’nin zararlarının tazminini vesair yasal haklarını talep etme hakkı saklıdır. İşbu sözleşme konusu haklar ÜYE tarafından hiçbir surette ticari amaçlara konu yapılamaz.

ÜYE, işbu Sözleşmeyi feshetmek istediği takdirde CSNTÜRKİYE’ye yazılı bildirimde bulunmak suretiyle üyeliğini sonlandırabilir.

ÜYE, tek taraflı olarak üyeliğini sonlandırdığında, işbu Sözleşme kapsamında verdiği kişisel verilerinin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini talep edebilir. ÜYE’nin kişisel verilerinin silinmesine, yok edilmesine veya anonimleştirilmesine ilişkin talepler CSNTÜRKİYE Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası tarafından öngörülen usul ve esaslara göre değerlendirilir.

11. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
İşbu Sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri yetkilidir. Ayrıca ÜYE, şikayet ve itirazları konusundaki başvurularını, Bakanlıkça her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dahilinde mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilecektir. Kişisel verilere ilişkin taleplerde 6698 sayılı Kanun’un öngördüğü şikayet ve itiraz usulleri saklıdır.

12. YÜRÜRLÜK
İşbu Sözleşme, ÜYE tarafından okunarak, kabul edildiği anda yürürlüğe girecek ve Taraflardan herhangi biri tarafından feshedilinceye kadar yürürlükte kalacaktır.

CSN'den son haberleri alabileceğiniz email grubuna katıl.

Bizimle paylaşın

Firmanız, sektörünüz veya başarılarınız ile ilgili haberleri info@csnturkiye.com adresinden bize ulaştırabilirsiniz.

© Copyright 2020 – MONA GRUP | Tüm hakları saklıdır

Hoşgeldiniz