Kişisel Verilerin Korunması

  1. Amaç ve CSN’nin Veri Sorumlusu Konumu:

Aydınlatma Metni’nin amacı www.csnturkiye.com internet sitesi ile mobil uygulamasının (hepsi birlikte “CSN” olarak anılacaktır) kullanımı sırasında CSN üyeleri / ziyaretçileri (hepsi birlikte “KULLANICI” olarak anılacaktır) ile ilişkin kişisel veriler bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında “veri sorumlusu” sıfatına sahip olduğunu ve söz konusu Kanun uyarınca KULLANICI’nın CSN tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında aydınlatılmasını hedeflenmektedir.

  1. Kullanıcılara Ait Kişisel Verilerin İşlenme Amacı:

KULLANICI’nın açık rızası kapsamında, CSN, KULLANICI’nın hareketlerini takip ederek kullanıcı deneyiminin artırılması, istatistik oluşturulması, profilleme yapılması, KULLANICI’ya özel promosyon önerilerinin oluşturulması ve KULLANICI’ya iletilmesi ve bu kapsamda elde edilen verilerin her türlü reklam ve materyal içeriğinde kullanılması amacıyla veri işleyebilecek ve aşağıda anılan taraflarla bu verileri paylaşabilecektir. Bu işlem Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde yapılacaktır. 

  1. Açık Rıza Doğrultusunda İşlenecek Kişisel Veriler ve İşleme Amaçları:

Açık rıza doğrultusunda işlenecek kişisel veriler ve işleme amaçları aşağıda yer alan Açık Rıza Metni’nde belirtilmiştir.

  1. Müşterilere Ait Kişisel Verilerin Aktarımı:

CSN, KULLANICI’ya ait kişisel verileri ve bu kişisel verileri kullanılarak elde ettiği yeni verileri, Gizlilik Politikası ve işbu Kişisel Verilerin Korunması ile belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesi için CSN’nin hizmetlerinden faydalandığı üçüncü kişilere, söz konusu hizmetlerin temini amacıyla sınırlı olmak üzere aktarılabilecektir. CSN, KULLANICI deneyiminin geliştirilmesi (iyileştirme ve kişiselleştirme dâhil), KULLANICI güvenliğini sağlamak, hileli ya da izinsiz kullanımları tespit etmek, operasyonel değerlendirme araştırılması, CSN hizmetlerine ilişkin hataların giderilmesi ve işbu Kişisel Verilerin Korunması’nda yer alan amaçlardan herhangi birisini gerçekleştirebilmek için SMS gönderimi yapanlar da dahil olmak üzere dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma hizmet sağlayıcıları (hosting servisleri), hukuk büroları, araştırma şirketleri, çağrı merkezleri gibi üçüncü kişiler ile paylaşabilecektir.

Kişisel veriler, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde şirket yetkilileri, hissedarları, iş ortakları, tedarikçiler, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kanunen yetkili özel kurumlar ile paylaşılabilecek, bu amaçlarla sınırlı olarak Kanun m.9’da işaret edilen usul esaslar ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararları çerçevesinde yurt dışına aktarılabilecektir.

Açık rıza olmaksızın CSN’nin kişisel verileri işlemesi, ancak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda sınırlı sayıda sayılmış olan hallerde mümkündür.

  1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kişisel veriler, KULLANICI’dan elektronik ortamda toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde ve bu aydınlatma etni ve açık rıza gerekli olduğu hallerde aşağıda yer alan Rıza Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

  1. Kişisel Veri Sahibi Olarak Müşterilerin Hakları:

Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri; (i) kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, (ii) kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (iii) kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (iv) yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (v) kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (vi) Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (vii) işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve (viii) kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Söz konusu hakların kullanımına ilişkin talepler, kişisel veri sahipleri tarafından ve ilgili mevzuat uyarınca aşağıda belirlenen şekilde CSN’ye iletebilir.

Daha önce bildirdiğiniz ve sistemde kayıtlı olan e-posta adresinden tarafımıza göndereceğiniz e-posta ile (lütfen kayıtlı e-posta adresinizi kontrol ediniz),

E-posta adresi: info@csnturkiye.com

CSN, söz konusu talepleri otuz gün içerisinde sonuçlandıracaktır. CSN’nin taleplere ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen (varsa) ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN RIZA METNİ

Şirketimiz MONA GRUP BİLİŞİM (“CSN” ve/veya “ŞİRKET”), KULLANICILARA ilişkin kişisel veriler bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında “veri sorumlusu” sıfatına sahip olup işbu Rıza Metni ile söz konusu Kanun uyarınca KULLANICI’ların CSN tarafından gerçekleştirilen ve aşağıda belirtilen kişisel veri işleme faaliyetlerine ilişkin açık rızalarının temini hedeflenmektedir.

Kanun’un 5/2 ile 6/3 maddesinde yer alan kişisel veri işleme şartlarının karşılanamadığı aşağıdaki durumlar için CSN tarafından kişisel verilerin işlenebilmesi için müşterilerin açık rızasının alınması gerekmektedir. Açık rıza gerektirmeyen süreçlere ilişkin olarak işbu aydınlatma metni kapsamında veri işleme faaliyetleri sürdürülmekte olup açık rıza gerektiren süreçlerde de Aydınlatma Metni’nde belirtilen temel prensiplere uygun veri işlenmektedir.

Bu kapsamda KULLANICI’ların kişisel verileri usule uygun olarak işlenmektedir. Buna göre kişisel veriler; KULLANICI’ya yönelik kampanyaların oluşturulması, CSN iş ortakları tarafından KULLANICI’ya özel fırsatların sunulması, çapraz satış yapılması, hedef kitle belirlenmesi, Müşteri hareketlerinin takip edilerek kullanıcı deneyimini arttırıcı faaliyetlerin yürütülmesi, CSN’ye ait internet sitesi ile mobil uygulamanın işleyişinin geliştirilmesi ve KULLANICI ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmesi, doğrudan ve doğrudan olmayan pazarlama, kişiye özel pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, kişiye özel segmentasyon, hedefleme, analiz ve şirket içi raporlama faaliyetlerinin yürütülmesi, pazar araştırmaları, KULLANICI memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve icrası, CSN’nin sunduğu ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması ile müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası amaçları da dahil olmak üzere genel anlamda CSN’nin ürün ve/veya hizmetlerinin satış ve pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası, CSN’nin sunduğu ürün ve/veya hizmetlere bağlılık oluşturulması ve/veya arttırılması süreçlerinin planlanması ve icrası kapsamında KULLANICI’nın vereceği onay doğrultusunda işlenebilecek ve bu amaçlara yönelik olarak işbu metinde belirtilen taraflarla paylaşılabilecektir.

CSN'den son haberleri alabileceğiniz email grubuna katıl.

Bizimle paylaşın

Firmanız, sektörünüz veya başarılarınız ile ilgili haberleri info@csnturkiye.com adresinden bize ulaştırabilirsiniz.

© Copyright 2020 – MONA GRUP | Tüm hakları saklıdır

Hoşgeldiniz